Tahko Golfin yhtiökokous perjantaina 19.2. kello 14.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tahko Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.2.2021 kello 14.00 alkaen Tahkovuorella, Ravintola Golden Resortissa, osoitteessa Kultapallo 1, 73310 Tahkovuori. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 13.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä tarvittaessa käsitellään ja hyväksytään mahdolliset muut esille tulevat asiat.
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai kun osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen.

Korona-rajoitusten huomioon ottaminen ja osallistuminen etäyhteydellä
Itä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevan määräyksen johdosta kokoukseen voi osallistua fyysisesti korkeintaan 20 henkilöä. Osanottajat kokoukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Mikäli haluat osallistua etäyhteydellä niin mainitse tästä ystävällisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Lähetämme sinulle kutsulinkin sähköpostiisi.

Käytännön kokousjärjestelyjen vuoksi toivomme osakkeenomistajia ilmoittamaan kokoukseen osallistumisestaan etukäteen sähköpostitse toimisto@tahkogolf.fi viimeistään tiistaina 16.2. mennessä.

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista (tuloslaskelma ja tase), talousarviosta sekä v. 2021 pelioikeussäännöstä ovat tämän kokouskutsun liitteenä.

Tahkovuorella 22.1.2021
HALLITUS

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan valinta, kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esitetään tilikauden 1.11.2019 – 31.10.2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Päätetään seuraavan pelikauden hoitovastikkeesta sekä muista yhtiölle perittävistä maksuista
9. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
14. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen kuolinpesiltä

Tahko Golf Club Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia A-sarjan osakkeita suunnatulla hankinnalla niitä omistavilta kuolinpesiltä. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden hankkia yhtiölle Tahko Golf Club Oy:n A-sarjan osakkeita, joiden omistaja on kuollut ja osake on siirtynyt kuolinpesän omistukseen. Valtuutus voidaan jättää myös käyttämättä.

Tämän strategisen ja kuolinpesien osalta inhimillisen toimenpiteen arvioidaan osaltaan parantavan yhtiön mahdollisuuksia selvitä golfmarkkinan murroksesta sekä parantavan suhteellisesti jäljelle jäävien osakkeiden arvoa ja pelioikeuksien kysyntää. Näin ollen yhtiöllä on suunnattuun hankintaan osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy.
Hallituksella on oikeus hankkia omia A-sarjan osakkeita alla olevien ehtojen toteutuessa:

1. Hankinnan kohteena ovat kuolinpesien varoihin kuuluvat Tahko Golf Club Oy:n A-sarjan osakkeet, joiden tuottama pelioikeus on käynyt tarpeettomaksi osakkeenomistajan kuoltua.

2. Hankinta toteutetaan osakkeenomistajille avoimella menettelyllä siten, että hallituksella on valtuus hankkia kuolinpesien omistamia osakkeita 19.8.2022 asti.

3. Valtuutusaikana voidaan hankkia enintään 10 kpl A-sarjan osakkeita.

4. Hankittavien osakkeiden tulee olla velattomia siten, että niihin kohdistuvat hoitovastikkeet ja muut maksut on kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle. Osakkeesta maksettava kauppahinta, joka on määritelty osakkeen nykyisen käyvän arvon perusteella, on yksi (1) euro. Kauppahinta maksetaan osakekauppakirjan allekirjoituksella. Hankinnat tulevat vaikuttamaan yhtiön omaa vapaata pääomaa vähentävästi enintään 10 eurolla. Hankittavien osakkeiden määrä on suhteutettu niin, että muille osakkeen omistajille ei hankittavan määrän johdosta kohdistu lisävastuita vastikkeen osalta.

5. Hallituksen hyväksymät hankinnat toteutetaan ilmoittamisjärjestyksessä. Suunnatun hankinnan edellä todettujen ehtojen mukaisesta käytännön toteutuksesta vastaa yhtiön hallitus.

15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Kategoriassa Ajankohtaista, Etusivun nostot