Säännöt


Tahkon Golfseuran säännöt


Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Tahkon Golfseura ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista toiminta-alueellaan.Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, kokouksia, tilaisuuksia, tapahtumia ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyy.
Yhdistyksen juniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö sen kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää 21 vuotta.
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö siksi ajaksi, jolloin hän todistettavasti opiskelee jossain ammatillista tai muuta vastaavaa koulutusta
tarjoavassa oppilaitoksessa. Opiskelijajäsenyys lakkaa sen vuoden lopussa, jolloin hän täyttää 30 vuotta.
Varsinainen, juniori- ja opiskelijajäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, joka määrätään seuran vuosikokouksessa seuraavaksi vuodeksi erikseen kullekin jäsenryhmälle. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua ansioituneen yhdistyksen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsen vapautuu jäsenmaksuista.

4 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

- laiminlyö liittymis- tai jäsenmaksunsa maksamisen määräaikaan mennessä
- toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka
- syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

5 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) sekä enintään seitsemän (7) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan,
kuitenkin siten, että erovuorossa on puolet tai lähinnä puolet jäsenistä. Valitun hallituksen kausi kestää seuraavan varsinaisen vuosikokouksen loppuun.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Hallitus nimittää kapteenit, joiden toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää enintään kaksi (2) peräkkäistä toimintakautta.

Hallitus nimittää toiminnanjohtajan ja tarvittavat muut toimihenkilöt sekä määrää heille maksettavat korvaukset. Hallitus myös määrittelee toiminnanjohtajan ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden tehtävät.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä, joista yhden on 0ltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Toiminnantarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen vuosikokouksen loppuun.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Tilinpäätös ja vuosikokous

7 § Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.
Tilinpäätös on jätettävä huhtikuun loppuun mennessä toiminnan tarkastajalle, jonka tulee antaa lausunto hallitukselle kesäkuun 15. päivään mennessä.

8 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä esille tulevista asioista
ilmoitetaan tahkogolf.fi -verkkosivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan jäsenille kuten varsinaisesta kokouksesta. Yhdistyksen kokouksessa hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja ja virkailijat on valittu. Seuran jäsen, joka haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallituksen puheenjohtajalle yhtä kuukautta ennen vuosikokousta.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Yimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta anoo.

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa - todetaan kokouksen laillisuus
- esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena
vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta

-vahvistetaan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus etukäteen
- vahvistetaan muiden hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti.
Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi lain tai näiden sääntöjen toisin määrätessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ja lippuäänestyksissä ratkaisee tasatuloksen arpa.
Äänestys on avoin, ellei vähintään viisi jäsentä vaadi suljettua äänestystä

11 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen saatava vähintään kolme neljäs-
osaa ( ¾ ) annetuista äänistä.

12 § Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä golfurheilua edistävällä tavalla.

13 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslakia.