Säännöt


Tahkon Golfseuran säännöt

TAHKON GOLFSEURAN SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Tahkon Golfseura ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.


Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista toiminta-alueellaan.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta,
kokouksia, tilaisuuksia, tapahtumia ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
omistaa ja hallita toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka johtokunta kirjallisen
hakemuksen perusteella hyväksyy.
Yhdistyksen juniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö sen kalenterivuoden
loppuun, jona hän täyttää 21 vuotta.
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö siksi ajaksi, jolloin hän
todistettavasti opiskelee jossain ammatillista tai muuta vastaavaa koulutusta
tarjoavassa oppilaitoksessa.
Varsinainen, juniori- ja opiskelijajäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään
liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, joka määrätään seuran vuosikokouksessa
seuraavaksi vuodeksi erikseen kullekin jäsenryhmälle.
Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua ansioituneen yhdistyksen jäsenen
kunniajäseneksi. Kunniajäsen vapautuu jäsenmaksuista.

4 § Yhdistyksen johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
– laiminlyö liittymis- tai jäsenmaksunsa maksamisen määräaikaan mennessä
– toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka
– syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle. Ero astuu
voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

5 § Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) sekä enintään yhdeksän
(9) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kuitenkin siten, että erovuorossa on puolet tai
lähinnä puolet jäsenistä. Valitun johtokunnan kausi kestää seuraavan varsinaisen
vuosikokouksen loppuun.
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Johtokunnan
sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Johtokunta nimittää kapteenit, joiden
toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.
Johtokunta nimittää toiminnanjohtajan ja tarvittavat muut toimihenkilöt sekä määrää
heille maksettavat korvaukset. Johtokunta myös määrittelee toiminnanjohtajan ja
mahdollisten muiden toimihenkilöiden tehtävät.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä, joista yhden on
oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Toiminnantarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen vuosikokouksen
loppuun.

Yhdistyksen nimenkirjoitus
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin, tai
kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

8 § Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.
Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on jätettävä helmikuun loppuun mennessä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa lausunto johtokunnalle maaliskuun loppuun
mennessä.

9 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään huhtikuun
loppuun mennessä. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä esille tulevista asioista
ilmoitetaan tahkogolf.fi -verkkosivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan jäsenille kuten varsinaisesta
kokouksesta Yhdistyksen kokouksessa johtokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta
kunnes kokouksen puheenjohtaja ja virkailijat on valittu. Seuran jäsen, joka haluaa
saada jonkin asian seuran syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä
kirjallinen esitys johtokunnan puheenjohtajalle yhtä kuukautta ennen vuosikokousta.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,
tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta anoo.

10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus
– esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
lausunto
– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena
vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta
– vahvistetaan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty
kirjallinen ilmoitus etukäteen
– vahvistetaan muiden johtokunnan jäsenten määrä ja valitaan johtokunnan
puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet
– valitaan toiminnantarkastaja
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti.
Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
paitsi lain tai näiden sääntöjen toisin määrätessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ja lippuäänestyksissä ratkaisee tasatuloksen arpa.
Äänestys on avoin, ellei vähintään viisi jäsentä vaadi suljettua äänestystä

12 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa.
Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen saatava vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen
kokouksen määräämällä golfurheilua edistävällä tavalla.

14 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslakia.